Tuần lễ sáng tạo Việt Nam
tại @hanoi @danang @hochiminh
Tháng 10
Từ ngày 18 đến 26

Đăng kí

Lưu ý: Mỗi đăng kí chỉ bao gồm 01 vé cho 01 sự kiện.
Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận thành công qua email.

Team Monster Lab

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy

Phạm Quang Hưng
Phạm Quang Hưng

Đọc thêm
1Vote

CÁC TÁC PHẨM KHÁC