27/05/2017 [SG]

Vietnam Halography 2017 – Lễ hội sáng tạo diễn ra ngày tiếp theo với các hoạt động: Tiếp tục mở cửa triển lãm Halography 2017, mở cửa triển lãm Behance Portfolio Reviews 2017 và chuỗi hội thảo chuyên ngành Halo Master Workshop đến từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

9:00 – 19:30

28/05/2017 [SG]

Ngày hội sáng tạo cuối cùng trong năm 2017 tiếp tục triển khai với các hoạt động: Tiếp tục mở cửa triển lãm Halography 2017, mở cửa triển lãm Behance Portfolio Reviews 2017 và chuỗi hội thảo chuyên ngành Halo Master Workshop đến từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

9:00 – 16:30

15:40 - 16:40
Diễn giả:
Maxk Nguyen
Địa điểm:
RMIT University - 702 Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp.HCM